175 Bài tập Sự điện li cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 7513 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 4:

Dãy chất nào dưới đây đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận