175 Bài tập Sự điện li cơ bản, nâng cao có lời giải (P4)

  • 7536 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li yếu?

Xem đáp án

H2SO4, Ba(OH)2, Al2(SO4)3 đều là chất điện li mạnh  Loại A, B, D

Đáp án C


Câu 2:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M thu được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Phương trình điện li viết đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phương trình điện li viết đúng là Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

A. Sai vì NaCl điện li thành Na+ và Cl-. Sửa lại:

NaCl → Na+ Cl-

C. Sai vì C2H5OH không điện li.

D. Sai vì CH3COOH là chất điện li yếu. Sửa lại:

CH3COOH  CH3COO- + H+


Câu 5:

HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 ở điều kiện thường khi có ánh sáng thường chuyển thành màu:

Xem đáp án

Dung dịch HNO3 tinh khiết không màu nhưng HNO3 kém bền nhiệt. Khi có ánh sáng, một phần HNO3 bị phân hủy thành NO2. NO2 tan vào dung dịch HNO3 làm cho dung dịch có màu vàng 

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận