175 Bài tập Sự điện li cơ bản, nâng cao có lời giải (P5)

  • 7518 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Trộn 150 ml dung dịch HCl 1M với 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,4M và NaOH 0,6M. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch sau phản ứng có hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Phương trình H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng có phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận