Câu hỏi:

01/11/2019 569

Cho các phản ứng sau: 

(a) FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S                                     
(b) Na2S + 2HCl
 2NaCl + H2S
(c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O
 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl
(d) KHSO4 + KHS
 K2SO4 + H2S
(e) BaS + H2SO4 loãng
 BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: S2- + 2H+ H2S là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

chỉ có phương trình (b).

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

Xem đáp án » 13/12/2021 152,310

Câu 2:

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001M là

Xem đáp án » 01/11/2019 99,904

Câu 3:

Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M và Ba(OH)2 4M thì trung hòa vừa đủ. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 13/12/2021 39,763

Câu 4:

Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là:

Xem đáp án » 01/11/2019 35,355

Câu 5:

Một dung dịch có pH = 5, đánh giá nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 14/12/2021 24,273

Câu 6:

Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+; 0,1 mol Cu2+; 0,2 mol SO42- và 1 lượng ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 01/11/2019 18,105

Câu 7:

Cho 6,8g hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 325 ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 6,96g hỗn hợp kim loại Z. Khối lượng Fe bị oxi hóa bởi ion Cu2+

Xem đáp án » 01/11/2019 14,478

Bình luận


Bình luận