Câu hỏi:

01/11/2019 468

Có 4 lọ dung dịch riêng biệt: X, Y, Z và T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2CO3, KHCO3, NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quả sau: Nhận xét nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

T vừa tạo khí NH3, vừa tạo kết tủa  T là (NH4)2CO3

X tạo kết tủa trắng  X là KHCO3.

Y tạo khí NH3 Y là NH4NO3.

Z không có hiện tượng  Z là NaNO3.

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

Xem đáp án » 13/12/2021 153,412

Câu 2:

Giá trị pH của dung dịch HCl 0,001M là

Xem đáp án » 01/11/2019 100,236

Câu 3:

Lấy 500 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1,98M và H2SO4 1,1M trộn với V lít dung dịch chứa NaOH 3M và Ba(OH)2 4M thì trung hòa vừa đủ. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 13/12/2021 40,031

Câu 4:

Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là:

Xem đáp án » 01/11/2019 35,476

Câu 5:

Một dung dịch có pH = 5, đánh giá nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 14/12/2021 24,313

Câu 6:

Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+; 0,1 mol Cu2+; 0,2 mol SO42- và 1 lượng ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 01/11/2019 18,140

Câu 7:

Trộn 100ml H2SO4 0,2M với 400ml HCl 0,05M. Giá trị pH của dung dịch thu được

Xem đáp án » 01/11/2019 14,623

Bình luận


Bình luận