Câu hỏi:

28/12/2020 247

I. Phần trắc nghiệm

Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu KMnO4 cả ở đk thường hay đun nóng.

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polistiren (PS) được điều chế theo sơ đồ sau: Etylbenzen → stiren → PS. Tính khối lượng PS thu được khi sử dụng 1 tấn etylbenzen để điều chế, biết hiệu suất của cả quá trình là 90%

Xem đáp án » 28/12/2020 671

Câu 2:

Cho sơ đồ sau: CH4 X  Y C2H5OH. Phân tử hợp chất X chứa 3 nguyên tố. Tên gọi của Y là:

Xem đáp án » 28/12/2020 591

Câu 3:

Gốc C6H5 - CH2 - và gốc C6H5 - có tên gọi lần lượt là:

Xem đáp án » 28/12/2020 496

Câu 4:

Trong các nhận định sau:

1) Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm - OH.

2) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

3) Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

4) Anđehit và xeton đều tham gia phản ứng tráng bạc.

5) Oxi hóa butan được axit axetic.

Nhận định đúng là:

Xem đáp án » 28/12/2020 335

Câu 5:

II. Phần tự luận

Viết PTHH điều chế: nitrobenzen từ benzen; ancol etylic và axit axetic từ glucozơ (giả sử các chất vô cơ và điều kiện khác có đủ).

Xem đáp án » 28/12/2020 309

Câu 6:

Chia 22,2 gam hỗn hợp G gồm: ancol etylic, H2O và phenol thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: cho tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí ở đktc.

Phần 2: phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M.

Tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong G.

Xem đáp án » 28/12/2020 205

Bình luận


Bình luận