Câu hỏi:

31/12/2020 495

Chất nào sau đây không thể phản ứng với NH3?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chất CH3COOH và CH2=CH-COOH giống nhau về?

Xem đáp án » 31/12/2020 5,577

Câu 2:

Cho các chất sau đây: HCl, NaOH, NaCl, C2H5OH, H3PO4, C6H6, H2O. Số chất điện ly mạnh là?

Xem đáp án » 31/12/2020 4,170

Câu 3:

Cho khí CO dư qua hỗn hợp FeO, CuO, MgO, Al2O3. Sau phản ứng chất rắn thu được chứa?

Xem đáp án » 31/12/2020 3,011

Câu 4:

Phần II: Tự luận

Hòa tan hoàn toàn 12,84g hỗn hợp Al, Cu vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được 4,928 (lít) NO là sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Xem đáp án » 31/12/2020 1,354

Câu 5:

Cho các phát biểu sau đây:

1- Liên kết trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

2- CuSO4 khan dùng để phát hiện nước lẫn trong hợp chất hữu cơ.

3- Hợp chất hữu cơ được chia làm 3 loại cơ bản : hiđrocabon, dẫn xuất hiđrocacbon, hợp chất có oxi.

4- Các chất hữu cơ thường kém bền nhiệt, dễ cháy.

Số phát biểu sai là

Xem đáp án » 31/12/2020 1,055

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 31/12/2020 586

Bình luận


Bình luận