Câu hỏi:

01/01/2021 286

 Ở một loài thực vật có 2n = 12. Trên mỗi cặp NST tương đồng xét một gen gồm 2 alen. Hỏi theo lý thuyết có thể có tối đa bao nhiêu thể một về các gen đang xét?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : 64 (2n =12 tương ứng với 6 cặp NST hay 6 cặp gen (mỗi gen gồm 2 alen). Mà thể một nhiễm có dạng 2n – 1. Như vậy trong mỗi cặp NST, nếu bất thường xảy ra thì sẽ có 2 trường hợp: Tế bào mang 1 NST chứa 1 alen này hoặc tế bào mang 1 NST chứa 1 alen khác của cùng 1 gen. Do đó, số thể một nhiễm tối đa có thể có là: 2^6 = 64)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Một gen có tổng số nuclêôtit loại A và loại T chiếm 80%. Số liên kết H giữa các đơn phân trong gen là 2750. Hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 01/01/2021 1,254

Câu 2:

Loại ion khoáng nào đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đông máu?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,147

Câu 3:

Loài thực vật nào dưới đây vừa thuộc nhóm sinh vật sản xuất, vừa thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,092

Câu 4:

Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp bêta – carôten là một thành tựu của

Xem đáp án » 01/01/2021 853

Câu 5:

Trong quá trình tổng hợp prôtêin, sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên khuôn mẫu trực tiếp là

Xem đáp án » 01/01/2021 822

Câu 6:

4 tế bào mang kiểu gen AaBbCcDdEE khi giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 781

Câu 7:

Loại vitamin nào rất cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, nếu thiếu thì trẻ em sẽ mắc bệnh còi xương, người lớn bị loãng xương?

Xem đáp án » 01/01/2021 724

Bình luận


Bình luận