Câu hỏi:

04/01/2021 378

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và chất nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C2H5OH.

Chọn đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trung hòa 3,36 gam một axit hữu cơ Y đơn chức cần dùng 100 gam dung dịch NaOH 2,24%.

a/ Xác định công thức phân tử của Y.

b/ Xác định công thức cấu tạo của Y và gọi tên Y theo tên thường và danh pháp thay thế.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,920

Câu 2:

Hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp tác dụng với H2O thu được 6,45 gam hỗn hợp Y gồm 3 ancol. Thực hiện phản ứng ete hóa hết Y thu được 5,325 hỗn hợp Z gồm 6 ete. Xác định CTCT của 3 ancol.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,600

Câu 3:

Chất nào sau đây là axit axetic?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,387

Câu 4:

Hợp chất hữu cơ G (chứa C, H, O) có CTPT trùng với CTĐGN và %C = 67,7419%; %O = 25,8065%.

Tiến hành thí nghiệm về G thu được kết quả như sau:

+ Cho 1mol G vào bình đựng Na dư thu được 22,4 lít khí (ở đktc).

+ Cho 0,1 mol G vào 250 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Trung hòa X bằng 100 ml HCl 1,5M.

+ Cho m gam G vào nước brom vừa đủ thu được chất rắn Y chứa 56,7376% brom về khối lượng.

Xác định CTCT của G.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,283

Câu 5:

Oxi hoá không CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được anđehit có công thức là:

Xem đáp án » 04/01/2021 980

Câu 6:

Cho m (g) anđehit axetic vào dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì thu được 6,48 gam Ag. Với H = 75% thì m có giá trị là:

Xem đáp án » 04/01/2021 738

Câu 7:

I. Phần trắc nghiệm

Hiện tượng xảy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc nhẹ hỗn hợp?

Xem đáp án » 04/01/2021 683

Bình luận


Bình luận