Câu hỏi:

02/11/2019 448

Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

Ta có:

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2–clobutan?

Xem đáp án » 02/11/2019 13,862

Câu 2:

Hỗn hợp X chứa một anken và ba amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,55 gam X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,784 lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 02/11/2019 12,031

Câu 3:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 02/11/2019 9,052

Câu 4:

Cho phản ứng sau:

CnH2n  +  KMnO4  +  H2O  →  CnH2n(OH)2  +  KOH  +  MnO2.

Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của các chất trong phương trình phản ứng trên là

Xem đáp án » 01/11/2019 3,828

Câu 5:

Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là

Xem đáp án » 02/11/2019 3,051

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm benzen, etan, propen cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc) sản phẩm cháy thu được có tổng khối lượng là 23 gam. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 01/11/2019 2,933

Câu 7:

Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là?

Xem đáp án » 01/11/2019 2,483

Bình luận


Bình luận