310 Bài tập Hidrocacbon no, không no cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 9478 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho dãy các chất: metan, canxi cacbua, nhôm cacbua, bạc axetilua. Số chất trong dãy trực tiếp tạo ra axetilen bằng một phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Các chất thỏa mãn : CH4(metan); CaC2(canxi cacbua); Ag2C2(bạc axetilua)


Câu 2:

Hidrocacbon X ở thể khí trong điều kiện thường. Cho X lội từ từ qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Br2 tăng 2,6 gam và có 0,15 mol Br2 phản ứng. Tên gọi của X là ?

Xem đáp án

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

X có dạng : CnH2n + 2 – 2a (a là số liên kết pi)

CnH2n + 2 – 2a + aBr2 -> CnH2n + 2 – 2aBr2a

=> nX = 0,15/a mol

=> MX = 14n + 2 – 2a = 52a/3

=> a = 3 và n = 4 Thỏa mãn

C4H4 (vinyl axetilen)


Câu 3:

Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

Xem đáp án

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Có 5 chất : etilen , axetilen , phenol , buta – 1,3 – dien , anilin


Câu 5:

Cho phản ứng sau:

CnH2n  +  KMnO4  +  H2O  →  CnH2n(OH)2  +  KOH  +  MnO2.

Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của các chất trong phương trình phản ứng trên là

Xem đáp án

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

3CnH2n  +  2KMnO4  +  2H2O  →  3CnH2n(OH)2  +  2KOH  +  2MnO2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận