Câu hỏi:

02/11/2019 705

Hỗn hợp X gồm hai este đều chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C10H12O2. Đun nóng 16,4 gam X cần dùng tối đa 200 ml dung dịch NaOH 0,9M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được a gam chất hữu cơ Y và hỗn hợp Z gồm hai muối; trong đó có x gam muối A và y gam muối B (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn a gam Y cần dùng 0,17 mol O2. Giá trị của y – x là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào dưới đây khi phản ứng với HCl thu được sản phẩm chính là 2–clobutan?

Xem đáp án » 02/11/2019 13,818

Câu 2:

Hỗn hợp X chứa một anken và ba amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 4,55 gam X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,784 lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 02/11/2019 11,930

Câu 3:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án » 02/11/2019 9,036

Câu 4:

Cho phản ứng sau:

CnH2n  +  KMnO4  +  H2O  →  CnH2n(OH)2  +  KOH  +  MnO2.

Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của các chất trong phương trình phản ứng trên là

Xem đáp án » 01/11/2019 3,798

Câu 5:

Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là

Xem đáp án » 02/11/2019 3,047

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm benzen, etan, propen cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc) sản phẩm cháy thu được có tổng khối lượng là 23 gam. Giá trị của V là :

Xem đáp án » 01/11/2019 2,923

Câu 7:

Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là?

Xem đáp án » 01/11/2019 2,476

Bình luận


Bình luận