Câu hỏi:

02/11/2019 14,252

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBb tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử ? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cơ thể AaBb giảm phân cho tối đa 4 loại giao tử

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kết hợp giữa giao tử (n) và giao tử (n+1) trong thụ tinh sẽ tạo ra thể đột biến? 

Xem đáp án » 02/11/2019 17,382

Câu 2:

Những đặc điểm nào sau đây của thể song nhị bội?

(1) Có sự kết hợp bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau.

(2) Thường bất thụ.

(3) Thường gặp ở cả động, thực vật.

(4) Được hình thành nhờ cơ thể lai xa và đa bội hóa.

Xem đáp án » 02/11/2019 8,046

Câu 3:

Đột biến đảo đoạn NST có thể dẫn tới bao nhiêu hệ quả sau đây ?

I. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST

II. Làm giảm hoặc thay gia tăng số lượng gen trên NST

III. Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết

IV. Làm cho 1 gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động

V. Làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến

VI. Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó

Xem đáp án » 02/11/2019 7,801

Câu 4:

Nhận định nào sau đây về thể tự đa bội là không đúng

Xem đáp án » 02/11/2019 7,488

Câu 5:

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 7 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VII có số lượng nhiễm sắc thể kép ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng

Thể đột biến

I

II

III

IV

V

VI

VII

Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng

36

72

48

84

60

96

180

Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong các thể đột biến trên, số thể đột biến đa bội lẻ là

Xem đáp án » 02/11/2019 4,594

Câu 6:

Dạng đột biến cấu trúc NST có thể xác định vị trí của gen trên NST là 

Xem đáp án » 02/11/2019 4,508

Bình luận


Bình luận