Câu hỏi:

30/01/2021 278

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 395

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 343

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 262

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 257

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 250

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 212

Bình luận


Bình luận