Câu hỏi:

30/01/2021 344

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 396

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 279

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 267

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 261

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 251

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/01/2021 212

Bình luận


Bình luận