Câu hỏi:

31/01/2021 223

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 332

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others

Xem đáp án » 31/01/2021 317

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 256

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 217

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others

Xem đáp án » 31/01/2021 214

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 195

Bình luận


Bình luận