Câu hỏi:

31/01/2021 219

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 334

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others

Xem đáp án » 31/01/2021 318

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 261

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 223

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others

Xem đáp án » 31/01/2021 215

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others

Xem đáp án » 31/01/2021 198

Bình luận


Bình luận