Câu hỏi:

02/02/2021 211

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 224

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 211

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 198

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 178

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 168

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 153

Bình luận


Bình luận