Câu hỏi:

02/02/2021 166

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /g / các đáp án còn lại phát âm là /dʒ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 223

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 209

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 209

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 191

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 178

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 02/02/2021 151

Bình luận


Bình luận