Câu hỏi:

02/02/2021 540

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ call/ the/ travel agents/ now.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “now”.

Dịch: Bây giờ tôi đang gọi cho công ty du lịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

No mount in the world is higher than Mount Everest.

Xem đáp án » 02/02/2021 1,112

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

London/ city/ the/ historic/ is/ of/ buildings.

Xem đáp án » 02/02/2021 975

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

The valley is so dangerous to live in.

Xem đáp án » 02/02/2021 836

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Let’s go camping in the mountain.

Xem đáp án » 02/02/2021 783

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

visitors/ every year/ This/ has/ more than/ city/ 2000.

Xem đáp án » 02/02/2021 710

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

It was very kind of you to send me the postcard.

Xem đáp án » 02/02/2021 678

Bình luận


Bình luận