Câu hỏi:

02/02/2021 1,123

Rewrite sentences without changing the meaning

No mount in the world is higher than Mount Everest.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

London/ city/ the/ historic/ is/ of/ buildings.

Xem đáp án » 02/02/2021 976

Câu 2:

Rewrite sentences without changing the meaning

The valley is so dangerous to live in.

Xem đáp án » 02/02/2021 840

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

Let’s go camping in the mountain.

Xem đáp án » 02/02/2021 790

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

visitors/ every year/ This/ has/ more than/ city/ 2000.

Xem đáp án » 02/02/2021 711

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

It was very kind of you to send me the postcard.

Xem đáp án » 02/02/2021 678

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

I/ call/ the/ travel agents/ now.

Xem đáp án » 02/02/2021 541

Bình luận


Bình luận