Câu hỏi:

02/04/2021 308

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây và hợp với cạnh AD một góc a=300 như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB của khung dây là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các lực từ tác dụng lên từng cạnh của khung dây có điểm đặt tại trung điểm của mỗi cạnh, có phương vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và vuông góc với từng cạnh, lực tác dụng lên cạnh AB hướng từ trong ra và có độ lớn:

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ.

Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho AB=8cm,AC=6cm,B=5.10-3T,I=5A  . Lực từ tác dụng lên  cạnh AB của khung dây có giá trị:

Xem đáp án » 02/04/2021 391

Câu 2:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=4A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B=0,04T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh BC của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 381

Câu 3:

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=15cm;BC=25cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 354

Câu 4:

Cho một khung dây hình chử nhật ABCD có AB=5cm;BC=10cm, có dòng điện I=5A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên cạnh AB và CD của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 354

Câu 5:

Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10cm;BC=20cm, có dòng điện I=4A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ  song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B=0,04T. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AD của khung dây là:

Xem đáp án » 02/04/2021 319

Câu 6:

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ.

Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ B song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho AB=8cm,AC=6cm,B=5.10-3T,I=5A  . Lực từ tác dụng lên  cạnh AC của khung dây có giá trị:

Xem đáp án » 02/04/2021 275

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK