Câu hỏi:

08/05/2021 66

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Trả lời:

A. Poli (etylen terephatalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa etylenglicol và axit terephatalat

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH t°,p,xt (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n +nH2O

B. Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat

C. Poli stiren được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ stiren

D. Poli cacrilo nitrin được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nitrin

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các loại tơ: Tơ capron (1); tơ tằm (2); tơ nilon-6,6 (3); tơ axetat (4); tơ clorin (5); sợi bông (6); tơ visco (7); tơ enang (8); tơ lapsan (9). Có bao nhiêu loại tơ không có nhóm amit?

Xem đáp án » 08/05/2021 219

Câu 2:

Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozo, policaproamit, polistiren, xenlulozo trinitrat, nilon – 6,6. Số polime tổng hợp là

Xem đáp án » 08/05/2021 122

Câu 3:

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

Xem đáp án » 08/05/2021 116

Câu 4:

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 08/05/2021 108

Câu 5:

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là

Xem đáp án » 08/05/2021 99

Câu 6:

Poli(etylen-terephtalat) được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng giữa etylen glicol với

Xem đáp án » 08/05/2021 74

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »