Câu hỏi:

08/05/2021 378

Phát biểu nào sau đây là sai:

Trả lời:

Đáp án C

A đúng

B đúng vì H2SO4 đặc có tính háo nước làm giảm lượng nước sản phẩm  → chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận

C sai vì isoamyl axetat ít tan trong nước

D đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ glixerol và các axit: axit panmitic, axit stearic, axit oleic, axit fomic có thể tạo ra tối đa bao nhiêu chất béo chứa các gốc axit khác nhau là

Xem đáp án » 08/05/2021 164

Câu 2:

Trong các chất sau chất tác dụng với NaOH sinh ra ancol là

Xem đáp án » 08/05/2021 73

Câu 3:

Cho tripanmitin lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, t0), dung dịch NaOH (t0), Cu(OH)2. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là:

Xem đáp án » 08/05/2021 71

Câu 4:

Tính lượng tristerin cần để điều chế 36.8 kg glixerol (H = 50%)?

Xem đáp án » 08/05/2021 68

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 57

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »