Câu hỏi:

08/05/2021 4,122

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các hợp chất hữu cơ là HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Xem đáp án » 08/05/2021 21,516

Câu 2:

Cho một số phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ

  1. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H
  2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O
  3. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị
  4. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion
  5. Dễ bay hơi, khó cháy
  6. Phản ứng hóa học xảy ra nhanh
  7. Phản ứng xảy ra theo nhiều hướng

Các câu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 3,649

Câu 3:

Cho các hợp chất: CaC2, CO2, HCHO, CH3COOH, C2H5OH, NaCN, CaCO3. Số hợp chất hữu cơ trong các hợp chất đã cho là:

Xem đáp án » 08/05/2021 3,327

Câu 4:

Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau:  

Bông trộn CuSO4 khan chuyển sang màu:

Xem đáp án » 08/05/2021 2,626

Câu 5:

Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có danh pháp IUPAC là

Xem đáp án » 08/05/2021 1,478

Câu 6:

Cho các chất: nhôm cacbua (Al4C3), axetilen (C2H2), natri cacbonat (Na2CO3), đường saccarozơ (C12H22O11), PVC ([C2H3Cl]n). Số chất không phải là hợp chất hữu cơ là

Xem đáp án » 08/05/2021 1,159

Bình luận


Bình luận