Câu hỏi:

08/05/2021 12,197

Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là CH2Cl2, CH2BrCH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu? 

Xem đáp án » 08/05/2021 2,875

Câu 2:

Cho các hợp chất: CaC2, CO2, HCHO, CH3COOH, C2H5OH, NaCN, CaCO3. Số hợp chất hữu cơ trong các hợp chất đã cho là:

Xem đáp án » 08/05/2021 2,145

Câu 3:

Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau:  

Bông trộn CuSO4 khan chuyển sang màu:

Xem đáp án » 08/05/2021 1,926

Câu 4:

Cho một số phát biểu về đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ

  1. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H
  2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O
  3. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị
  4. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion
  5. Dễ bay hơi, khó cháy
  6. Phản ứng hóa học xảy ra nhanh
  7. Phản ứng xảy ra theo nhiều hướng

Các câu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 1,250

Câu 5:

Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có danh pháp IUPAC là

Xem đáp án » 08/05/2021 669

Câu 6:

Cho các chất: nhôm cacbua (Al4C3), axetilen (C2H2), natri cacbonat (Na2CO3), đường saccarozơ (C12H22O11), PVC ([C2H3Cl]n). Số chất không phải là hợp chất hữu cơ là

Xem đáp án » 08/05/2021 604

Bình luận


Bình luận