Câu hỏi:

08/05/2021 36

Số đồng phân mạch hở của chất có CTPT C3H6O2 là:

Trả lời:

Đáp án B

Axit: C2H5COOH

Este: HCOOC2H5 và CH3COOCH3

Anđehit- ancol: OHCH2CH2CHO và CH3CH(OH)CHO

Xeton – ancol CH2(OH)COCH3

Anđehit –ete: CH2OCH2CHO

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

Xem đáp án » 08/05/2021 155

Câu 2:

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 08/05/2021 85

Câu 3:

Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được rượu Y. Oxi hóa rượu Y thành anđehit Y1 sau đó cho Y1 tham gia phản ứng tráng gương thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Y1. Vậy tên gọi của este là:

Xem đáp án » 08/05/2021 73

Câu 4:

Chất X có CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong dung dịch NaOH (dư) thoát ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO (t ) thu được andehit Z. Cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc thấy giải phóng nhiều hơn 15g Ag. Xác định CTCT của X

Xem đáp án » 08/05/2021 66

Câu 5:

Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X là:

Xem đáp án » 08/05/2021 63

Câu 6:

Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

Xem đáp án » 08/05/2021 63

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »