Câu hỏi:

09/05/2021 297

Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì sau phản ứng thu được CO2, H2O và N2 => chắc chắn trong X chứa C, H và N

X có thể có O

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án » 09/05/2021 30,380

Câu 2:

Hợp chất X có CTĐGN là C4H9ClO. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Xem đáp án » 09/05/2021 2,740

Câu 3:

Hidrocacbon X chứa 80% cacbon về khối lượng. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 1,964

Câu 4:

Cho chất anđehit fomic (HCHO) và axit axetic (CH3COOH), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án » 09/05/2021 1,700

Câu 5:

Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Xem đáp án » 09/05/2021 1,688

Câu 6:

Hiđrocacbon A có tỉ khối so với He bằng 14. CTPT của A là :

Xem đáp án » 09/05/2021 1,180

Câu 7:

Chọn nhận định đúng

Xem đáp án » 09/05/2021 1,053

Bình luận


Bình luận