Câu hỏi:

20/05/2021 121

Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học co sở được ghi lại trong bảng sau:

 

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dấu hiệu của bảng này là số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường THCS.

Có 10 giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê, đó là 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 28.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

 

 

Dấu hiệu ở đây là gì?

Xem đáp án » 20/05/2021 320

Câu 2:

Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới

Nhận xét nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/05/2021 310

Câu 3:

Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới

Điểm trung bình của xạ thủ A và xạ thủ B lần lượt là:

Xem đáp án » 20/05/2021 280

Câu 4:

Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong bảng dưới đây (tính bằng phút)

 

 

Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án » 20/05/2021 254

Câu 5:

Hai xạ thủ A và B cùng bắn 15 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 20/05/2021 240

Câu 6:

Số công nhân hoàn thành sản phẩm trong 8  phút là nhiều nhất (19 công nhân). Vậy 8.

Đáp án cần chọn là: A

được cho trong bảng dưới đây (tính bằng phút)

 

Tìm môt của dấu hiệu

Xem đáp án » 20/05/2021 192

Câu 7:

Số cân của 45 học sinh lớp 7 được chọn một cách tùy ý trong số các học sính lớp 7 của một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng sau (tính làm tròn đến kg)

Mốt là:

Xem đáp án » 20/05/2021 174

Bình luận


Bình luận