Câu hỏi:

27/05/2021 143

Khối lượng hạt nhân H11;A1326l  và  khối lượng notron lần lượt là 1,007825u ; 25,986982u và 1,008665u;1u=931,5MeV/c2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân A1326l là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét đồng vị Coban C2760o  hạt nhân có khối lượng mCo=59,934u . Biết khối lượng của các hạt: mp=1,007276u,mn=1,008665u. Độ hụt khối của hạt nhân đó:

Xem đáp án » 27/05/2021 650

Câu 2:

Cho phản ứng hạt nhân: D12+T13H24e+n01 . Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân tương ứng là: εD=1,11MeV/nuclon,εT=2,83MeV/nuclonεHe=7,10MeV/nuclon

.Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân này là

Xem đáp án » 27/05/2021 338

Câu 3:

Khi bắn phá hạt nhân N714 bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

Xem đáp án » 27/05/2021 322

Câu 4:

Cho hạt nhân XZ1A1 và YZ2A2 hạt nhân có độ hụt khối lần lượt là Δm1 và Δm2. Biết hạt nhân XZ1A1 bền vững hơn hạt nhânYZ2A2 . Hệ thức đúng là:

Xem đáp án » 27/05/2021 298

Câu 5:

Cho phản ứng hạt nhân n01+U92235S3894r+XZA+2n01 . Hạt nhân X có cấu tạo gồm:

Xem đáp án » 27/05/2021 279

Câu 6:

Năng lượng liên kết của N1020e là 160,64MeV. Biết khói lượng của proton là 1,007825u và khối lượng của notron là 1,00866u. Coi 1u=931,5MeV/c2. Khối lượng nguyên tử ứng với hạt nhân N1020e là:

Xem đáp án » 27/05/2021 256

Câu 7:

Cho ba hạt nhân X, Y, Z có số nuclon tương ứng là  AX,AY,AZ với AX=2AY=0,5AZ . Biết năng lượng của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX,ΔEY,ΔEZ với ΔEZ<ΔEX<ΔEY . Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:

Xem đáp án » 27/05/2021 209

Bình luận


Bình luận