Câu hỏi:

20/07/2021 674

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Người ta xả bớt 45 số lượng nước của một bể chứa trong 3 giờ: giờ thứ nhất xả bỏ được 14 số nước trong bể, giờ thứ hai xả được 12 số nước trong bể. Trong giờ thứ ba xả được  bể.

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 2550    ?    112224

Xem đáp án » 20/07/2021 1,119

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: 2625    ?    3130

Xem đáp án » 20/07/2021 720

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

An nghĩ ra một số. Đem số đó trừ đi 12 được bao nhiêu nhân với 13 rồi trừ đi 12, sau đó lại nhân với 13 rồi trừ đi 12 thì được kết quả là 0. Vậy số An đã nghĩ là số  

Xem đáp án » 20/07/2021 383

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất: x+29×435=49

Xem đáp án » 20/07/2021 360

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống: Tính rồi rút gọn (nếu có thể): 94÷32+34÷32=...........

Xem đáp án » 20/07/2021 320

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »