Trắc nghiệm Bài tập nâng cao Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 2116 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Người thứ nhất hoàn thành xong một công việc trong 25 ngày, người thứ hai hoàn thành xong trong 20 ngày, người thứ ba là 24 ngày. Cả 3 người cùng làm trong 2 ngày , sau đó chỉ còn người thứ ba làm tiếp trong 6 ngày rồi người thứ nhất trở lại làm cùng với người thứ tư và cả 3 người cùng làm thêm 4 ngày nữa thì xong công việc. Vậy nếu 1 mình người thứ tư làm thì phải mất ............... ngày để hoàn thành xong toàn bộ công việc.

Xem đáp án

Bước 1: Tìm trong 1 ngày người thứ nhất làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 2: Tìm trong 1 ngày người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 3: Tìm trong 1 ngày người thứ ba làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 4: Tìm số ngày người thứ nhất làm

Bước 5: Tìm số ngày người thứ hai làm

Bước 6: Tìm số ngày người thứ ba làm

Bước 7: Tìm cả 3 người làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 8: Tìm trong 4 ngày người thứ tư làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 9: Tìm 1 ngày người thứ tư làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 10: Tìm số ngày để người thứ tư hoàn thành công việc đó một mình

Bài giải:


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Bác Thành hoàn thành một công việc phải mất 3 giờ. Bác Mai hoàn thành công việc đó phải mất 4 giờ. Vậy hai bác cùng làm thì mất ............... giờ sẽ hoàn thành xong công việc.

Xem đáp án

Bước 1: Tìm trong 1 giờ bác Thành làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 2: Tìm trong 1 giờ bác Mai làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 3: Tìm trong 1 giờ cả hai bác làm được bao nhiêu phần công việc

Bước 4: Tìm hai bác cùng làm xong công việc trong bao nhiêu giờ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận