Bài tập ôn hè Toán 4 lên 5 Dạng 7: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu có đáp án

  • 310 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính hai số có tổng bằng 220 và hiệu bằng 120.

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Tính hai số có tổng bằng 220 và hiệu bằng 120. (ảnh 1)

Số lớn là:

(220 + 120) : 2 = 170

Số bé là:

170 – 120 = 50

Đáp số: Số lớn: 170;

             Số bé: 50.


Câu 2:

Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 6 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Xem đáp án

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm).

Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 6 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. (ảnh 1)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(24 + 6) : 2 = 15 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

15 – 6 = 9 (cm).

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 × 9 = 135 (cm2).

Đáp số: 135 cm2.


Câu 3:

Lớp 4A có 45 học sinh, trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 5 học sinh. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Xem đáp án
Lớp 4A có 45 học sinh, trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 5 học sinh. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam? (ảnh 1)

Số học sinh nữ của lớp 4A là:

(45 + 5) : 2 = 25 (bạn).

Số học sinh nam của lớp 4A là:

25 – 5 = 20 (bạn).

Đáp số: Nữ: 25 bạn;

             Nam: 20 bạn.


Câu 4:

Trung bình cộng của hai số là 200, hai số hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số đó.

Xem đáp án

Tổng của hai số đó là:

200 × 2 = 400.

Trung bình cộng của hai số là 200, hai số hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm hai số đó. (ảnh 1)

Theo sơ đồ, số lớn là:

(400 + 2) : 2 = 201.

Số là:

201 – 2 = 199

Đáp số: Số lớn: 201;

              Số bé: 199.


Câu 5:

Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 7 năm nữa, tuổi anh và em cộng lại được 29 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem đáp án

Tổng số tuổi của anh và em hiện nay là:

29 – 7 × 2 = 15 (tuổi).

Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Sau 7 năm nữa, tuổi anh và em cộng lại được 29 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. (ảnh 1)

Số tuổi của anh là:

(15 + 5) : 2 = 10 (tuổi).

Số tuổi của em hiện nay là:

10 – 5 = 5 (tuổi).

Đáp số: Tuổi anh: 10 tuổi;

             Tuổi em: 5 tuổi.          


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận