Bài tập ôn hè Toán 4 lên 5 Dạng 6: Đại lượng và đo đại lượng có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 4 km2 = ....... hm2                       b) 8 hm2 = ......... dam2

c) 6 km2 = ....... dam2                    d) 6 hm2 = .......... m2

e) 5 km2 = ........ m2                       g) 91 dam2 = ........ m2

Xem đáp án

a) Ta có: 1 km2 = 100 hm2

Nên 4 km2  = 400 hm2                               

b) Ta có: 1 hm2 = 100 dam2

Nên 8 hm2 = 800 dam2

c) Ta có: 1 km2 = 10 000 dam2

Nên 6 km2 = 60 000 dam2                  

d) Ta có: 1 hm2 = 10 000 m2

Nên 6 hm2 = 60 000 m2

e) Ta có: 1 km2 = 1 000 000 m2

Nên 5 km2 = 5 000 000 m2                

g) Ta có: 1 dam2 = 100 m2

Nên 91 dam2 = 9 100 m2


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 24 m2 = .......... hm2                            b) 27 dm2 = ......... cm2

c) 19 cm2 = ........... mm2                        d) 325 m2 = ......... dm2

e) 32 m2 = .......... cm2                                g) 3 dm2 = ......... mm2

Xem đáp án

a) Ta có 1 hm2 = 10 000 m2

Nên 1 m2 = 0,0001 hm2

Do đó 24 m2 = 0,0024 hm2

b) Ta có: 1 dm2 = 100 cm2

Nên 27 dm2 = 2700 cm2

c) Ta có: 1 cm2 = 100 mm2                         

Nên 19 cm2 = 1 900 mm2                        

d) Ta có: 1 m2 = 100 dm2

Nên 325 m2 = 32 500 dm2

e) Ta có: 1 m2 = 10 000 cm2                            

Nên 32 m2 = 320 000 cm2                            

g) Ta có: 1 dm2 = 10 000 mm2

Nên 3 dm2 = 30 000 mm2


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1 500 dm2 = ........ m2                             b) 40 000 cm2 = ........... dm2

c) 2 000 dam2 = ........ hm2                         d) 3 200 hm2 = ............ km2

e) 13 700 m2 = ......... dam2                       g) 1 500 hm2 = ........... km2

Xem đáp án

a) Ta có: 1 m2 = 100 dm2

Nên 1 dm2 = 0,01 m2         

Do đó 1 500 dm2 = 15 m2                   

b) Ta có: 1 m2 = 100 cm2

Nên 1 cm2 = 0,01 dm2

40 000 cm2 = 400 dm2

c) Ta có: 1 hm2 = 100 dam2                       

1 dam2 = 0,01 hm2                       

2 000 dam2 = 20 hm2                       

d) Ta có: 1 km2 = 100 km2

Nên 1 hm2 = 0,01 km2

Do vậy 3 200 hm2 = 32 km2

e) Ta có: 1 dam2 = 100 m2  

Nên 1 m2 = 0,01 dam2                      

Do đó 13 700 m2 = 137 dam2                                           

g) Ta có: 1 km2 = 100 hm2

Nên 1 hm2 = 0,01 km2

Do đó 1 500 hm2 = 15 km2


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 4 m2 3 dm2 =.......dm2                              b) 3 m2 23 dm2 =...........dm2

c) 2 m2  3 dm2 =........cm2                             d) 5 m2 9 cm2 =.............cm2

e) 8 hm2 80 m2 =.........m2                            g) 72 m2 34 cm2 =..........cm2

Xem đáp án

a) Ta có: 1 m2 = 100 dm2 nên 4 m2 = 400 dm2                             

Do đó 4 m2 3 dm2 = 403 dm2                             

b) Ta có: 1 m2 = 100 dm2 nên 3 m2 = 300 dm2

Do đó 3 m2 23 dm2 = 323 dm2

c) Ta có: 1 m2  = 10 000 cm2                       

Nên 2 m2  = 20 000 cm2                         

Do đó 2 m2 3 dm2 = 20 300 cm2                            

d) Ta có: 1 m2 = 10 000 cm2

Nên 5 m2 = 50 000 cm2

Do đó 5 m2 9 cm2 = 50 009 cm2

e) Ta có: 1 hm2 = 10 000 m2                        

Nên 8 hm2 = 80 000 m2                        

Do đó 8 hm2 80 m2 = 80 080 m2                        

g) Ta có: 1 m2 = 10 000 cm2

Nên 72 m2 = 720 000 cm2

Do đó 72 m2 34 cm2 = 720 034 cm2


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 254 dm2 =...... m2 ...... dm2                         b) 40 059 cm2 =....... m2 ...... cm2

c) 750 dm2 =....... m2 ....... dm2                      d) 10 800 m2 =........ hm2 ...... m2

e) 3 020 cm2 =..... dm2 ....... cm2                     g) 7 009 cm2 =...... dm2 ...... cm2

Xem đáp án

a) Ta có: 1 m2 = 100 dm2 nên 1 dm2 = 0,01 m2

Hay 200 dm2 = 2 m2

Do đó 254 dm2 = 2 m2 54 dm2                   

b) Ta có: 1m2 = 10 000 cm2 nên 10 000 cm2 = 1 m2

Hay 40 000 cm2 = 4 m2

Do đó: 40 059 cm2 = 4 m2 59 cm2

c) Ta có: 1 m2 = 100 dm2 nên 100 dm2 = 1 m2

Hay 700 dm2 = 7 m2

Do đó 750 dm2 = 7 m2 50 dm2                                  

d) Ta có: 1 hm2 = 10 000 m2 nên 10 000 m2 = 1 hm2

Hay 10 000 m2 = 1 hm2

Do đó: 10 800 m2 = 1 hm2 800 m2

e) Ta có: 1 m2 = 100 cm2 nên 100 cm2 = 1 dm2

Suy ra 3 000 cm2 = 30 dm2

Do đó 3 020 cm2 = 30 dm2 20 cm2            

g) Ta có: 1 dm2 = 100 cm2 nên 100 cm2 = 1 dm2

Suy ra 7 000 cm2 = 70 dm2

Do đó 7 009 cm2 = 70 dm2 9 cm2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận