Câu hỏi:

04/08/2021 424

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Sau 1,5 giờ, một xe ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 68 km/giờ. Vậy sau … giờ thì ô tô đuổi kịp xe máy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiệu vận tốc của hai xe là:

68 - 38 = 30 (km/giờ)

Quãng đường xe máy đi được trong 1,5 giờ là:

38 x 1,5 = 57 (km)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là:

57 : 30 = 1,9 (giờ)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy tính từ lúc xe máy bắt đầu đi là:

1,9 + 1,5 = 3,4 (giờ)

Đáp số: 3,4 giờ

ĐÁP ÁN ĐÚNG : 3,4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lúc 7 giờ 12 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 57 km/giờ. Sau đó 20 phút một ô tô khác cũng đi từ A đến B với vận tốc 72,2 km/giờ đuổi theo ô tô thứ nhất. Vậy thời điểm hai xe gặp nhau là lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 532

Câu 2:

Một ô tô đi hết quãng đường AB với vận tốc 48 km/giờ trong 2,5 giờ. Vậy để đi hết quãng đường đó trong 3 giờ thì ô tô đó phải đi với vận tốc … km/giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 410

Câu 3:

Hai tỉnh A và B cách 86km. Lúc 6 giờ 30 phút, một người đi xe máy từ A với vận tốc 43 km/giờ. Vậy người đó đến tỉnh B lúc … giờ … phút.

Xem đáp án » 04/08/2021 403

Câu 4:

An đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi với vận tốc 18 km/giờ trong 1 giờ 12 phút thì An đi tiếp bằng xe máy với vận tốc 32 km/giờ trong 2 giờ. Vậy quãng đường AB dài … km

Xem đáp án » 04/08/2021 326

Câu 5:

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/giờ. Sau 3 giờ, một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 38 km/giờ. Vậy kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì hai xe sẽ gặp nhau sau … giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 303

Câu 6:

Khúc sông AB dài 140km. Hai ca nô xuất phát cùng lúc nhưng ngược chiều nhau với vận tốc lần lượt là 38 km/giờ và 42 km/giờ. Vậy hai ca nô gặp nhau sau … giờ.

Xem đáp án » 04/08/2021 299

Bình luận


Bình luận