Câu hỏi:

16/08/2021 13,333

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải; sgk 12 trang 11

- Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ nămn 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là bảo vệ hòa bình thế giới ,ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa .

CHỌN-D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án » 16/08/2021 20,079

Câu 2:

Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị trên thế giới?

Xem đáp án » 16/08/2021 11,136

Câu 3:

Sự xuất hiện của hai xu hướng bạo động và cải cách  ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

Xem đáp án » 16/08/2021 6,846

Câu 4:

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 16/08/2021 5,262

Câu 5:

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là?

Xem đáp án » 16/08/2021 2,745

Câu 6:

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 là?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,026

Bình luận


Bình luận