Câu hỏi:

16/08/2021 884

Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau: “Thời kì đầu sau khi giành được độc lập, năm nước Indonexia, Malaixia, Xingapo, Philippin và Thái Lan đã tiến hành ….., với mục tiêu nhanh chóng…….., xây dựng nền kinh tế tự chủ”.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải: sgk 12 trang29

- Thời kì đầu sau khi giành được độc lập ,nhóm năm nước sáng lâp ASEAN đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu ( chiến lược kinh tế hướng nội) với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn ,lạc hậu xây dựng nền kinh tế tự chủ .

CHỌN-A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án » 16/08/2021 20,114

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

Xem đáp án » 16/08/2021 13,364

Câu 3:

Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị trên thế giới?

Xem đáp án » 16/08/2021 11,167

Câu 4:

Sự xuất hiện của hai xu hướng bạo động và cải cách  ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

Xem đáp án » 16/08/2021 6,884

Câu 5:

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 16/08/2021 5,273

Câu 6:

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là?

Xem đáp án » 16/08/2021 2,749

Câu 7:

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 là?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,029

Bình luận


Bình luận