Câu hỏi:

16/11/2019 562

Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết X có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của X là

Trả lời:

Chọn đáp án A

đốt 6 gam este X + O2 0,2 mol CO2 + 0,2 mol H2O.

 

là este no, đơn chức, mạch hở dạng CnH2nO2.

nO trong X = (6 – 0,2 × 14) ÷ 16 = 0,2 mol 

mol.

=> n= số công thức phân tử của X là C2H4O2 ứng với duy nhất 1 CTCT este thỏa mãn là HCOOCH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X có công thức phân tử C7H12O4. Khi cho 16 gam X tác dụng với 200 g dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol Y và 17,8 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 16/11/2019 6,806

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/11/2019 4,750

Câu 3:

Trong phân tử este đơn chức, mạch hở X có chứa 37,21% oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của este X là:

Xem đáp án » 16/11/2019 2,857

Câu 4:

Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được a gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. A có công thức tổng quát là

Xem đáp án » 16/11/2019 2,531

Câu 5:

Cho 17,6 gam etyl axetat tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,231

Câu 6:

Hiđro hóa hoàn toàn 35,36 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,209

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »