490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P4)

  • 4085 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Mệnh đề không đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

các mệnh đề, phát biểu đúng gồm:

B. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime, tương tự poli (vinyl axetat):

C. phản ứng: CH3CH2COOCH=CH2 + NaOH → CH3CH2COONa + CH3CHO.

D. phản ứng: CH3CH2COOCH=CH2 + Br2 → CH3CH2COOCHBr-CH2Br.

chỉ có phát triển A không đúng vì este CH3CH2COOCH=CH2 như đáp án C, thủy phân cho anđehit, còn CH2=CHCOOCH3 cho muối + ancol;

tính chất hóa học đặc trưng của este là thủy phân khác nhau

→ chúng không thuộc cùng dãy đồng đẳng → chọn đáp án A


Câu 3:

Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết X có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

đốt 6 gam este X + O2 0,2 mol CO2 + 0,2 mol H2O.

 

là este no, đơn chức, mạch hở dạng CnH2nO2.

nO trong X = (6 – 0,2 × 14) ÷ 16 = 0,2 mol 

mol.

=> n= số công thức phân tử của X là C2H4O2 ứng với duy nhất 1 CTCT este thỏa mãn là HCOOCH3


Câu 4:

Hiđro hóa hoàn toàn 35,36 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

phản ứng hiđro hóa triolein chuyển chất béo lỏng sang rắn:

 

mol 

mol.

lít


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

đốt m gam chất béo + 1,61 mol O2 1,14 mol CO2 + 1,06 gam H2O.

BTKL có m=17,72 gam.

BTNT oxi có:

nO trong chất béo= 0,12 mol

=> n chất béo= nO trong chất béo:6=0,02 mol

thủy phân 17,72 gam chất  éo (0,02 mol) cần 0,06 mol NaOH → muối + 0,02 mol glixerol.

BTKL có mmuối = 17,72 + 0,06 × 40 – 0,02 × 92 = 18,28 gam.

Theo tỉ lệ, nếu dùng 7,088 gam chất béo thì lượng muối thu được là 7,312 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận