490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 4109 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là?

Xem đáp án

Đáp án là A

nNaOH = 2nGlixerol = 0,3 mol
Bảo toàn khối lượng: 

mchất béo + mNaOH - mGlixerol = mmuối = 91,8 g
mxà phòng = 153 g


Câu 3:

Số este có công thức phân tử có khá năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

Xem đáp án

Đáp án là B

Este có phản ứng tráng bạc thì có gốc HCOO-

Có 4 chất thỏa mã: HCOOHCH2CH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH2CH3; HCOOCH2CH(CH3)2; HCOOC(CH3)4.


Câu 4:

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 5:

đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Xem đáp án

Đáp án là B

Gọi CTTQ của este là R-COO-R’

Khi cho este tác dụng với NaOH tạo ra ancol etylic nên R’ là C2H5-

Theo đề bài:

nNaOH = CM.V = 2.0,135 = 0,27 mol

Và neste = 0,2 mol mà este đơn chức nên NaOH dư và có mặt trong chất rắn khan sau phản ứng, chất rắn còn lại là muối RCOONa.

Ta có: nNaOH dư = 0,27 - 0,2 = 0,07 mol

? mNaOH dư = 0,07.40 = 2,8 g

?mRCOONa = 19,2 – 2,8 = 16,4 g

Mà nRCOONa = 0,2 mol 

? MRCOONa = 16,4/0,2 = 82 g/mol

? R = 15 = CH3-

Vậy CT của X là: CH3-COO-C2H5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận