490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P8)

  • 4632 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các este: CH3COOC6H5 (1); CH3COOCH=CH2(2); CH2=CHCOOCH=CHCH3 (3); HCOOCH2CH=CH2 (4); CH3COOCH2C6H5 (5). Những este khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra ancol là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

(1) CH3 COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa.

(2) CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO.

(3) CH2=CHCOOCH=CHCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3CH2CHO.

(4) HCOOCH2CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CHCH2OH

(5) CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH

phản ứng (1), (2) và (3) không tạo ancol


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

m(g) Chất béo (C?H?O6) + 1,61 mol O2 → 1,14 mol CO2 + 1,06 mol H2O

Bảo toàn khối lượng: m = 17,72(g). 

Bảo toàn nguyên tố Oxi: 

nchất béo = 0,02 mol.

7,088(g) chất béo 0,008 mol 

Tăng giảm khối lượng:

mmuối = 7,088 + 0,008 × (23 × 3 - 41) = 7,312(g)


Câu 3:

Este X mạch hở có công thức phân tử C3H4O2. Vậy X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có ancol metylic là CH3OH

 axit propionic là C2H5COOH.

C2H5COOH + CH3OH → C2H5COOCH3 + H2O.

C2H5COOCH3 có tên gọi là metyl propionat


Câu 5:

Xà phòng hóa chất nào sau đây không thu được ancol?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận