490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 4118 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

• bằng phản ứng hidro hóa có thể chuyển chất béo lỏng (không no) thành chất béo rắn (no) → phát biểu A đúng.!

• do este không có liên kết hidro liên phân tử nên este có thấp hơn hẳn ancol.

• công thức của este đơn chức hay đa chức đều có số H chẵn → B và C cũng đều đúng.

• chất béo là trieste của glixerol và các axit béo nên khi xà phòng hóa sẽ thu được các muối của axit béo và glixerol chứ không phải etylen glicol → D sai → chọn đáp án D.


Câu 2:

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Este no đơn chức có dạng CnH2nO2 (1).

Đốt este thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng

este có dạng cacbohiđrat Ca(H2O)b (2).

Từ (1) và (2) b = 2 

2n = 4 n = 2 

→ este là C2H4O2

ứng với công thức cấu tạo duy nhất là HCOOCH3: metyl fomat


Câu 3:

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

60 đvC 

X1 và X2 có cùng CTPT là C2H4O2.

X1 và X2 là một trong các chất: HCOOCH3 (este);

HOCH2CHO (tạp chức ancol-anđehit) hoặc CH3COOH (axit cacboxylic).

• X1 có khả năng phản ứng với Na, NaOH và NaHCO3

X1 là axit cacboxylic CH3COOH (axit axetic).

• X2 có phản ứng với NaOH nhưng không phản ứng với Na

X2 chính là este HCOOCH3 (metyl fomat)


Câu 4:

X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

X là este no, đơn chức có MX = 5,5 × 16 = 88 

CTPT của X là C4H8O2.

phản ứng: 2,2 gam X dạng RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH.

 

ứng với gốc metyl: CH3

⇒ cấu tạo của muối là CH3COONa

⇒ cấu tạo của X là CH3COOC2H5: etyl axetat


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận