490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P2)

  • 4116 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn este X mạch hở tạo thành 2a mol CO2 và a mol H2O. Mặt khác, thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương), chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử cacbon trong Y). X có thể là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Có hai khả năng xảy ra:

• nếu Y là HCOOH Z có 1C chỉ có thể là ancol metylic CH3OH X là HCOOCH3

Đốt X cho cùng số mol CO2 và H2O không thỏa mãn.!

• Y là anđehit. hãy để ý yêu cầu X có thể là

→ đây là dạng bài nhiều nghiệm X thỏa mãn để giải nhanh, hãy dùng 4 đáp án:

A. este không no, hai chức một liên kết đôi: không thỏa mãn vì để Y là anđehit thì ngoài 2πC=O còn cần 2πC=C liên kết trực tiếp với COO.

B. este không no, đơn chức, hai liên kết đôi → ví dụ: CH2=CHCOOC=CHCH3.

ứng với CTPT là C6H8O2 đốt 1 mol cho 6 mol CO2 + 4 mol H2O → không thỏa mãn.

D. este không no, đơn chức, một liên kết đôi → ví dụ: CH3COOCH=CH2

ứng với CTPT C4H6O2 đốt 1 mol cho 4 mol CO2 + 3 mol H2O → không thỏa mãn.

C. este không no, hai chức có hai liên kết đôi → ví dụ: C2H4(COOC=CH2)2

ứng với CTPT C8H8O4 đốt 1 mol cho 8 mol CO2 + 4 mol H2O → thỏa mãn.

theo đó, trong 4 đáp án ta chọn đáp án C


Câu 2:

Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 12 gam NaOH phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X trên cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

nNaOH = 0,3

TH1: nX = 0,3 —> MX = 73: Loại

TH2: nX = 0,15

—> MX = 146: C9H6O2 (Este của phenol, ví dụ CH≡C-COO-C6H5)

C9H6O2 + 9,5O2 —> 9CO2 + 3H2O nO2 = 1,9

—> nX = 0,2 —> mX = 29,2


Câu 3:

 X là este đơn chức, Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,52. Mặt khác đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu được một muối duy nhất và hỗn hợp F chứa 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam. Số phân tử H (hiđro) có trong este Y là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

thủy phân: 21,2 gam E + 0,24 mol KOH → muối duy nhất + hh 2 ancol đều no, mạch hở.

Có ∑nCOO trong E = ∑nOH trong 2 ancol 

= nKOH = 0,24 mol.

Phản ứng: OH + Na → ONa + ½H2↑ 

nH2↑ = 0,12 mol

mhai ancol = mbình Na tăng + mH2↑  

= 8,48 + 0,12 × 2 = 8,72 gam.

BTKL phản ứng thủy phân có 

mmuối = 21,2 + 0,24 × 56 – 8,72 

= 25,92 gam.

vì X là este đơn chức 

muối duy nhất là muối của axit đơn 

Mmuối = 25,92 ÷ 0,24 = 108 ứng với CTCT của muối là HC≡CCOOK.

đốt cháy 21,2 gam E + O2 ―t0x mol CO2 + y mol H2O

Có ∑nO trong E = 2∑nCOO trong E = 0,48 mol 

mE = 12x + 2y + 0,48 × 16

Lại có x = y + 0,52

giải hệ được x = 1,04 mol và y = 0,52 mol.

Gọi trong 21,2 gam E gồm a mol HC≡CCOOCnH2n + 1 và b mol (HC≡CCOO)2CmH2m.

Tương quan đốt có:

∑nCO2 - ∑nH2O = 2a + 5a = 0,52 mol.

Lại có ∑nCOO trong E = a + 2b = 0,24 mol

giải a = 0,16 mol; b = 0,04 mol.

Bảo toàn C có: 

0,16 × (3 + n) + 0,04 × (6 + m) = 1,04 

4n + m = 8.

ứng với m = 4; n = 1 

X là HC≡CCOOCH3 và Y là (HC≡CCOO)2C4H8.

Vậy tổng số nguyên tử H (hiđro) có trong este Y là 10


Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận