490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P9)

  • 4133 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Ta có nNaOH pứ = nEste = 0,1 mol 

nNaOH dư = 0,035 mol

Chất rắn bao gồm muối và NaOH dư 

mMuối = 9,6 - mNaOH dư = 8,2 gam

MMuối = 8,2 ÷ 0,1 = 82

=>R + 44 + 23 = 82 R = 15

R = 15 R là –CH3


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một este X no, mạch hở bằng O2 (vừa đủ). Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 gấp 3,055 lần khối lượng của H2O và số mol của CO2 sinh ra bằng số mol của O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,84 gam X với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 18,0 gam muối và ancol Y. Công thức cấu tạo của Y là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

nCO2 = nO2 X có dạng của cacbohidrat Cn(H2O)m hay CnH2mOm.

Số nhóm chức este = m ÷ 2 

Este X no, hở k = πC=O = 0,5m.

● số H = 2 × số C + 2 – 2k 

2m = 2n + 2 – m.

Lại có: mCO2 = 3,055.mH2O nCO2 = 1,25.nH2O 

n = 1,25m

Giải hệ có: n = 5; m = 4 C5H8O4 

nX = 0,12 mol.

nNaOH = 0,12 × 2 = 0,24 mol. 

Bảo toàn khối lượng: mY = 7,44(g).

► Gọi n là số nhóm chức của Y 

nY = 0,24 ÷ n MY = 31n.

n = 2; MY = 62 Y là C2H4(OH)2.


Câu 3:

X là axit cacboxylic có CTTQ dạng CnH2nO2; Y là este mạch hở có CTTQ dạng CmH2m-4O4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa 0,6 mol X và 0,15 mol Y bằng lượng O2 vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 87,6 gam. Mặt khác đun nóng hỗn hợp E trên với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp chứa 2 muối và 1 ancol có khối lượng không quá 9,3 gam. Công thức cấu tạo của Y là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Giải đốt cháy: giả thiết mCO2 + mH2O = 87,6 gam.

Tương quan: ∑nCO2 – ∑nH2O = 0.nX + 2.nY = 0,3 mol.

→ giải ra: nCO2 = 1,5 mol và nH2O = 1,2 mol.

→ số Ctrung bình = 2. vì yêu cầu m ≥ 4 

→ n = 1. 0,6m + 0,15n = 1,5 → m = 6.

Chú ý thêm E + NaOH → 2 muối + 1 ancol, X là HCOOH, mancol < 9,3 gam.

một số nhóm cố định: 2C cho –COO (2 chức este); 2C cho nối đôi C=C,

còn lại 2C cho các gốc hiđrocacbon, tổng kết các dữ kiện trên

→ Y phải là HCOOCH2-CH2-OOCCH=CH2 (este của etilen glicol với axit fomic và acrylic).


Câu 4:

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận