490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P10)

  • 4059 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân tử là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Este Isoamyl axetat có công thức là: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 ↔ C7H14O2


Câu 3:

Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2) cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Vì X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 và X có CT là nên X có dạng HCOOC6H5.

g


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đon chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, t°) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đốt cháy 10,58g hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch hở ta có: .

Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 10,58 g hỗn hợp X cần 0,07 mol H2. Vậy 0,07 mol H2 chính là số mol liên kết π trong mạch Cacbon của 3 este.

 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt cháy ta có:

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố O ta có:

Vậy phải có 1 este có 2C. Vậy este đó phải là .

Theo đề bài ta thấy thủy phân Y trong NaOH chỉ thu được 1 ancol duy nhất, vậy ancol đó là CH3OH.

Vậy CT trung bình của 3 este sau khi hidro hóa là .

 

 

 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Khối lượng phân tử của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Axit oleic là: C17H33COOH, axit stearic là C17H35COOH

Khi thủy phân chất béo X thu được axit oleic và axit stearic có tỉ lệ mol 1:2 nên trong X có 1 nhóm C17H33COO – và 2 nhóm C17H35COO–. Chất béo luôn có dạng .

Vậy khối lượng phân tử X là:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận