490 Bài tập Este, Lipit ôn thi Đại học có lời giải (P11)

  • 4060 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về etyl fomat?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dd chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dd sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong X là

Xem đáp án

Đáp án D

nNaOH = 0,1 mol

nMuối = nRCOONa = 0,1 mol.

+ Đốt cháy 0,1 mol RCOONa 

nH2O = 0,05 mol nH = 0,1 mol

Muối là HCOONa. 

Sơ đồ ta có. 

+ Dễ dàng tính được mH2O = 0,18 gam

nH2O = 0,01 mol

nHCOOR' = 0,1 – 0,01 = 0,09 mol.

+ Ta có

nAncol = a + c = (0,09 + c) > 0,09

MAncol < 3,2÷0,09 = 35,67

Ancol là CH3OH

Este là HCOOCH3 với số mol = 0,09

mHCOOCH3 = 5,4 gam

%mHCOOCH3 =  ×100% = 87,38%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận