Câu hỏi:

28/11/2019 625

Đốt cháy hoàn toàn một este X no, mạch hở bằng O2 (vừa đủ). Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 gấp 3,055 lần khối lượng của H2O và số mol của CO2 sinh ra bằng số mol của O2 đã phản ứng. Đun nóng 15,84 gam X với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 18,0 gam muối và ancol Y. Công thức cấu tạo của Y là

Trả lời:

Chọn đáp án A

nCO2 = nO2 X có dạng của cacbohidrat Cn(H2O)m hay CnH2mOm.

Số nhóm chức este = m ÷ 2 

Este X no, hở k = πC=O = 0,5m.

● số H = 2 × số C + 2 – 2k 

2m = 2n + 2 – m.

Lại có: mCO2 = 3,055.mH2O nCO2 = 1,25.nH2O 

n = 1,25m

Giải hệ có: n = 5; m = 4 C5H8O4 

nX = 0,12 mol.

nNaOH = 0,12 × 2 = 0,24 mol. 

Bảo toàn khối lượng: mY = 7,44(g).

► Gọi n là số nhóm chức của Y 

nY = 0,24 ÷ n MY = 31n.

n = 2; MY = 62 Y là C2H4(OH)2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun 3,0 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

Xem đáp án » 01/12/2019 6,048

Câu 2:

Xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dĩch NaOH cần dùng là

Xem đáp án » 01/12/2019 5,229

Câu 3:

Khi thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức mạch hở X tác dụng dung dịch KOH (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 01/12/2019 2,835

Câu 4:

Thủy phân 7,2 gam vinyl fomat (HCOOCH=CH2) trong môi trường axit với hiệu suất đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X, sau đó cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được bao nhiêu gam Ag, biết phản ứng tráng gương xảy ra hoàn toàn (H = 1; C = 12; Ag = 108).

Xem đáp án » 01/12/2019 2,835

Câu 5:

Lấy 1,76 gam một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,1M, kết thúc phản ứng thu được 1,64 gam muối. X là?

Xem đáp án » 01/12/2019 2,493

Câu 6:

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 28/11/2019 1,467

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »