Câu hỏi:

28/11/2019 4,107

Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đuợc m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Trả lời:

Chọn đáp án B

nCH3COOC2H5 = 0,1 mol < nNaOH = 0,15 mol 

NaOH dư nC2H5OH = 0,1 mol.

Bảo toàn khối lượng: 

 

m = 8,8 + 0,15 × 40 – 0,1 × 46 = 10,2(g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

Xem đáp án » 28/11/2019 6,690

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 28/11/2019 3,194

Câu 3:

Este X đơn chức, mạch hở có khối lượng oxi chiếm 32% . Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ) thu được 0,7 mol CO2 và 0,625 mol H2O. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và hỗn hợp hai muối. Thành phần % số mol của Z trong E là

Xem đáp án » 28/11/2019 2,507

Câu 4:

Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat. Số liên kết π trong một phân tử X là:

Xem đáp án » 28/11/2019 1,674

Câu 5:

Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°)?

Xem đáp án » 28/11/2019 1,643

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »