Câu hỏi:

16/11/2019 301

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là

Trả lời:

Chọn đáp án A

đốt m gam chất béo + 1,61 mol O2 1,14 mol CO2 + 1,06 gam H2O.

BTKL có m=17,72 gam.

BTNT oxi có:

nO trong chất béo= 0,12 mol

=> n chất béo= nO trong chất béo:6=0,02 mol

thủy phân 17,72 gam chất  éo (0,02 mol) cần 0,06 mol NaOH → muối + 0,02 mol glixerol.

BTKL có mmuối = 17,72 + 0,06 × 40 – 0,02 × 92 = 18,28 gam.

Theo tỉ lệ, nếu dùng 7,088 gam chất béo thì lượng muối thu được là 7,312 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Este X có công thức phân tử C7H12O4. Khi cho 16 gam X tác dụng với 200 g dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol Y và 17,8 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 16/11/2019 6,806

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/11/2019 4,750

Câu 3:

Trong phân tử este đơn chức, mạch hở X có chứa 37,21% oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của este X là:

Xem đáp án » 16/11/2019 2,857

Câu 4:

Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được a gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. A có công thức tổng quát là

Xem đáp án » 16/11/2019 2,531

Câu 5:

Cho 17,6 gam etyl axetat tác dụng hoàn toàn với 300ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,231

Câu 6:

Hiđro hóa hoàn toàn 35,36 gam triolein cần vừa đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,209

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »