Câu hỏi:

18/11/2019 925

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol triglixerit X, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 7 mol. Mặt khác, cho a mol X tác dụng tối đa với 600 mL dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

Trả lời:

Đáp án B

đốt 1 mol X + O to  CO2 + H2O.

tương quan:

=

mà phản ứng với Br2 

a mol Xốc 5a mol

 

 sẽ phản ứng với tối đa 5a mol Br2.

giả thiết cho

 

  mol

 mol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân 8,8 gam este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 gam ancol Y và m gam muối Z. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/11/2019 12,305

Câu 2:

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với

Xem đáp án » 18/11/2019 3,633

Câu 3:

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?

Xem đáp án » 18/11/2019 2,764

Câu 4:

Cho hỗn hợp X gồm 3 este (chỉ chứa chức este) tạo bởi axit fomic và các ancol metyic; etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 3,584 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 2,52 gam nước. Giá trị của là

Xem đáp án » 18/11/2019 2,683

Câu 5:

Cho m gam este E phản ứng hết với 150ml NaOH 1M. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 60 ml HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 4,68 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức liên tiếp. Công thức cấu tạo thu gọn của este E và giá trị m là:

Xem đáp án » 18/11/2019 2,219

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn 1,76 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được ancol X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/11/2019 1,807

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »